History

Mehmet Akif School” in Prizren was opened in 2006, at the former Përllonka Factory. Whereas, in 2011 he moved to his facility located in Boka-Korishhë.

Teaching takes place at the following levels: preschool, primary, lower secondary school and upper secondary school in scientific direction.


Shkolla Mehmet Akif” në Prizren është hapur në vitin 2006, te ish- Fabrika e Përllonkes. Ndërsa, në vitin 2011 kaloi në objektin e vet që gjendet në Boka-Korishë.

Mësimi zhvillohet në këto nivele: parashkollor, fillor, shkollë e mesme e ulët dhe shkollë e mesme e lartë në drejtimin shkencor.