KONKURS

Për arsye të numrit të rritur të nxënësve shkolla “MEHMET AKIF” hap konkurs për mësimdhënës shtesë të lëndëve :

 • Edukatë Muzikore  (Gjuhë shqipe- part time)
 • Matematikë  (Gjuhë shqipe /Gjuhë Angleze  -part time/full time)
 • Biologji  (Gjuhë shqipe/Gjuhë Angleze  -part time/full time)
 • Fizik  (Gjuhë shqipe/Gjuhë Angleze  -part time/full time)
 • Gjeografi  (Gjuhë shqipe -full time)
 • TIK  (Gjuhë Shqipe /Gjuhë Angleze  -part time/full time)
 • Edukatë Fizike  (Gjuhë shqipe –part time)
 • Gjuhë Gjermane  (part time/full time)
 • Kimi  (Gjuhë shqipe/Gjuhë Angleze  -part time/full time)

Kandidatet duhet :

 • Të ketë mbaruar Fakultetin në lëndën e përcaktuar.
 • Të ketë diplomë të vlefshme për mësimdhënie sipas ligjeve dhe udhëzime administrative të MASHT.
 • Të mos ketë masa disiplinore apo ndëshkime ligjore.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese me nxënës , bashkëpunonjës dhe eprorë.
 • Kandidatët e interesuar Cv-të duhet të na dergoni në info@macprizren.net
 • Konkursi do të jetë i hapur deri më 30 Korrik.