Konkurs

Kolegji `Mehmet Akif`,Korishë,Prizren shpall konkurs për mësimdhënës të lëndës së Biologjisë.
Kandidatët duhet :
• Të ketë mbaruar Fakultetin në lëndën e përcaktuar.
• Të ketë diplomë të vlefshme për mësimdhënie sipas ligjeve dhe udhëzime administrative të MASHT.
• Të mos ketë masa disiplinore apo ndëshkime ligjore.
• Të ketë aftësi të mira komunikuese me nxënës , bashkëpunonjës dhe eprorë.
• Të ketë një nivel të lartë zotërimi të gjuhës angleze .Kandidatët duhet të sjellin dokumentacionin e mëposhtëm
• Formulari i aplikimit
• Rezymeja personale (CV)
• Dokumenti personal(letërnjoftimi ose pasaporta)
• Diplomat e kualifikimit(ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës jo më të vjetra se gjashtë muaj.
• Çertifikata që nuk jeni nën hetime
• Dëshmitë e përvojës në institucionet arsimore ( nëse ka)
• Çertifikata e lindjes
Të interesuarit mund t’i sjellin CV-të në shkollë apo të na dërgojnë në e-mail: info@macprizren.net Konkursi është i hapur deri më 08.04.2019 Me respekt!

Kolegji Mehmet Akif – Prizren
Adresa: Korishë
Nr. Kontakti: 044140900
E-mail: info@macprizren.net