Aktivitet në lëndën e Gjuhës Shqipe

Në javën e dytë të muajit Tetor është mbajtur një aktivitet me karakter letrar , i paraparë sipas planit te aktiviteteve per vitin 2015-2016 .Ky aktivitet ka te bejë me prezentimin e veprës letrare “ Iliada” nga Homeri . Aktiviteti është realizuar nga kl. 9 C me mësimdhënëse Donika Seratliu me datë 13.10.2015. Ky aktivitet është deklamuar nëpërmjet sllajdit , diskutimit, analizës dhe debatit.

 

Për më shumë