Vizita në bibloteken e qytetit

DSC_0059Nxënësit e klasës  II-A dhe III- A bënë një vizitë biblotekës së qytetit të Prizrenit. Qëllimi i vizitës ishte njohja e fëmijëve me institucionin kulturor të qytetit tonë në përgjithësi dhe me njohjen e biblotekes si vatër e diturisë në veqanti. Vazhdimi i planprogramit dhe realizimi praktik ishte qëllimi dytësor i vizitës së biblotekës sê qytetit ,pasi që orëve të fundit ishte mësuar për biblotekën,rëndësin e librit për jetën e fëmiut,për marrjen e njohurive si dhe mirësjellja dhe kujdesi në biblotekë.

  Fëmijët ( nxënësit ) mësuan dhe përfituan edhe nga librat e lexuar në gjuhën angleze në biblotekë edhe pse ishte një vizitë e shkurtër.