Provimin KTS

kts-2Me provimin KTS Kolegji  Mehmet Akif veçohet në sistemin e edukimit.

Ky provim bëhet me qëllim të kontrollimit të nivelit të njohurive të temave –mësimeve që i mësojnë brenda 2 javëve.

Nxënësit të cilët nuk arrijnë nivelin mesatar në provim iu organizohet orë plotesuese në fund javë.